Gospel 1 Corinthians 15

Het evangelie van 1 Korinthiërs 15 is een van de meest belangrijke passages in de Bijbel. In deze brief schrijft de apostel Paulus aan de gemeente in Korinthe over de kern van het christelijk geloof: de opstanding van Jezus Christus. Dit artikel zal dieper ingaan op het evangelie volgens 1 Korinthiërs 15 en de betekenis ervan voor gelovigen.

De inhoud van 1 Korinthiërs 15

In 1 Korinthiërs 15:1-4 schrijft Paulus: “Ik maak u bekend, broeders, het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt, waarin u ook staat, waardoor u ook behouden wordt, als u eraan vasthoudt zoals ik het u verkondigd heb, tenzij dat u tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de Schriften, en dat Hij begraven is, en dat Hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de Schriften.”

Deze passage bevat de kern van het evangelie: Jezus Christus is gestorven voor onze zonden, begraven en opgewekt op de derde dag. Paulus benadrukt dat dit niet slechts zijn eigen boodschap is, maar dat hij dit heeft ontvangen en doorgegeven zoals het hem is geleerd. Het evangelie is gebaseerd op de Schriften, wat verwijst naar het Oude Testament, waarin de komst en het werk van de Messias werden voorspeld.

De betekenis van de opstanding

De opstanding van Jezus Christus is van cruciaal belang voor het christelijk geloof. Het bevestigt dat Jezus werkelijk de Zoon van God is en dat Hij de macht heeft over de dood. Door Zijn opstanding heeft Hij de weg geopend voor eeuwig leven voor allen die in Hem geloven.

Paulus legt in 1 Korinthiërs 15:17 uit: “En als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos; u bent nog in uw zonden.” Dit benadrukt het belang van de opstanding. Als Jezus niet uit de dood is opgestaan, dan heeft het geloof geen betekenis en blijven mensen in hun zonden. Maar omdat Hij is opgestaan, hebben gelovigen de hoop op eeuwig leven en de vergeving van zonden.

De getuigen van de opstanding

Paulus vervolgt in 1 Korinthiërs 15:5-8 met het noemen van de getuigen van de opstanding van Jezus. Hij schrijft: “En Hij is verschenen aan Kefas, daarna aan de twaalf. Daarna is Hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders tegelijk, van wie de meesten nu nog in leven zijn, maar sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is Hij verschenen aan Jakobus, daarna aan alle apostelen. En als laatste van allen is Hij ook aan mij verschenen, als aan de ontijdig geborene.”

Deze getuigenissen bevestigen de realiteit van de opstanding. Jezus verscheen aan verschillende mensen, waaronder de apostelen en meer dan vijfhonderd broeders tegelijk. Deze getuigen waren bereid om hun leven op het spel te zetten voor hun geloof in de opgestane Christus. Hun getuigenissen zijn van groot belang voor het versterken van het geloof van de gelovigen in Korinthe en ook voor ons vandaag.

De hoop op de toekomstige opstanding

Naast het bevestigen van de opstanding van Jezus, spreekt Paulus ook over de hoop op onze toekomstige opstanding. In 1 Korinthiërs 15:20-23 schrijft hij: “Maar nu, Christus ís opgewekt uit de doden en is de Eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Want omdat de dood er is door een mens, is ook de opstanding van de doden er door een Mens. Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maar ieder in zijn eigen orde: Christus als Eersteling, daarna wie van Christus zijn, bij Zijn komst.”

De opstanding van Jezus is de garantie voor onze eigen opstanding. Net zoals Jezus is opgewekt uit de dood, zullen ook wij opstaan en eeuwig leven ontvangen. Dit geeft hoop en troost in tijden van verdriet en verlies. Het herinnert ons eraan dat de dood niet het einde is, maar dat er een glorieuze toekomst op ons wacht.

Conclusie

Het evangelie volgens 1 Korinthiërs 15 is een krachtige boodschap van hoop en redding. Het benadrukt de opstanding van Jezus Christus als de kern van het christelijk geloof. Door Zijn opstanding hebben gelovigen de hoop op eeuwig leven en de vergeving van zonden. De getuigenissen van de opstanding bevestigen de realiteit ervan en versterken ons geloof. Daarnaast biedt het vooruitzicht op onze eigen toekomstige opstanding troost en hoop. Laten we deze boodschap van het evangelie koesteren en delen met anderen, zodat zij ook de vreugde en hoop van het geloof in Jezus Christus kunnen ervaren.

Plaats een reactie