Gospel of Matthew Wiki

Het Evangelie volgens Matteüs, ook wel bekend als het Evangelie van Mattheüs, is het eerste boek van het Nieuwe Testament in de Bijbel. Het Evangelie van Mattheüs is een van de vier canonieke evangeliën en wordt toegeschreven aan de apostel Matteüs. In dit artikel zullen we dieper ingaan op het Evangelie van Mattheüs en de belangrijkste aspecten ervan bespreken.

Achtergrond van het Evangelie van Mattheüs

Het Evangelie van Mattheüs is geschreven in het Grieks en wordt verondersteld te zijn geschreven tussen 70 en 110 na Christus. Het is een van de synoptische evangeliën, samen met het Evangelie volgens Marcus en het Evangelie volgens Lucas. Het Evangelie van Mattheüs is het langste van de vier evangeliën en bevat veel unieke verhalen en uitspraken van Jezus.

Volgens de traditie was de apostel Matteüs, ook bekend als Levi, een tollenaar die door Jezus werd geroepen om een van zijn discipelen te worden. Matteüs wordt vaak geassocieerd met het schrijven van dit evangelie, hoewel sommige geleerden ook andere auteurschapstheorieën hebben voorgesteld.

Inhoud van het Evangelie van Mattheüs

Het Evangelie van Mattheüs is verdeeld in vijf grote secties, vergelijkbaar met de vijf boeken van Mozes in het Oude Testament. Deze secties worden vaak aangeduid als de vijf ‘boeken’ van Mattheüs. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste thema’s en onderwerpen in elk boek:

Boek 1: De geboorte en vroege jaren van Jezus

 • Genealogie van Jezus
 • De aankondiging van de geboorte van Jezus aan Jozef en Maria
 • De wijzen uit het Oosten
 • De vlucht naar Egypte
 • Terugkeer naar Nazareth

Boek 2: Het optreden van Johannes de Doper en de doop van Jezus

 • De prediking van Johannes de Doper
 • De doop van Jezus in de Jordaan
 • De verzoeking van Jezus in de woestijn

Boek 3: Het onderwijs en de wonderen van Jezus

 • De Bergrede
 • De gelijkenissen van Jezus
 • De wonderen van Jezus, waaronder het genezen van zieken en het opwekken van doden

Boek 4: Het conflict en de confrontatie met de religieuze leiders

 • De confrontaties tussen Jezus en de farizeeën en schriftgeleerden
 • De veroordeling van de religieuze hypocrisie
 • De aankondiging van het komende lijden en de dood van Jezus

Boek 5: Het lijden, de dood en de opstanding van Jezus

 • De kruisiging van Jezus
 • De opstanding van Jezus
 • De grote opdracht aan de discipelen

Belangrijke thema’s en boodschappen in het Evangelie van Mattheüs

Het Evangelie van Mattheüs bevat veel belangrijke thema’s en boodschappen die relevant zijn voor christenen. Hier zijn enkele van de belangrijkste:

 • De vervulling van de profetieën: Mattheüs benadrukt herhaaldelijk dat Jezus de vervulling is van de profetieën uit het Oude Testament. Hij citeert vaak uit de profeten om aan te tonen dat Jezus de beloofde Messias is.
 • De Bergrede: Dit is een van de meest bekende delen van het Evangelie van Mattheüs. Jezus onderwijst hier over belangrijke ethische principes, zoals de zaligsprekingen en de gouden regel.
 • De gelijkenissen van Jezus: Mattheüs bevat veel van de bekende gelijkenissen van Jezus, zoals de gelijkenis van de zaaier, de gelijkenis van de verloren zoon en de gelijkenis van de talenten.
 • De opstanding van Jezus: Het Evangelie van Mattheüs eindigt met het verslag van de opstanding van Jezus, wat een centrale gebeurtenis is in het christelijk geloof.

Invloed van het Evangelie van Mattheüs

Het Evangelie van Mattheüs heeft een grote invloed gehad op het christendom en de westerse cultuur. Het heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de christelijke theologie en heeft de basis gelegd voor veel van de leerstellingen en praktijken van het christelijk geloof.

Daarnaast heeft het Evangelie van Mattheüs invloed gehad op de kunst, literatuur en muziek. Veel kunstwerken en literaire werken zijn geïnspireerd door de verhalen en thema’s in dit evangelie. Bovendien zijn er talloze muziekstukken gecomponeerd op basis van de teksten en boodschappen van het Evangelie van Mattheüs.

Conclusie

Het Evangelie van Mattheüs is een belangrijk boek in het Nieuwe Testament en heeft een grote invloed gehad op het christendom en de westerse cultuur. Het bevat unieke verhalen en uitspraken van Jezus en biedt belangrijke boodschappen en thema’s voor gelovigen. Door het bestuderen van het Evangelie van Mattheüs kunnen we een dieper begrip krijgen van het leven en de leer van Jezus.

Plaats een reactie