Reflection on St. John’s Gospel

De reflectie op het Evangelie van Johannes is een belangrijk onderwerp binnen de christelijke theologie. Het Evangelie van Johannes is een van de vier canonieke evangeliën in het Nieuwe Testament van de Bijbel. Het biedt een uniek perspectief op het leven en de leer van Jezus Christus. In deze reflectie zullen we dieper ingaan op de betekenis en de boodschap van het Evangelie van Johannes.

De auteur en het doel van het Evangelie van Johannes

Het Evangelie van Johannes is geschreven door de apostel Johannes, een van de twaalf discipelen van Jezus. Het is het laatste van de vier evangeliën en werd waarschijnlijk geschreven tussen 90 en 100 na Christus. Het doel van Johannes was om de lezers te overtuigen dat Jezus de Messias is en dat geloof in Hem eeuwig leven brengt.

Belangrijke thema’s in het Evangelie van Johannes

Het Evangelie van Johannes bevat verschillende belangrijke thema’s die doorheen het hele boek worden behandeld. Enkele van deze thema’s zijn:

  1. De goddelijkheid van Jezus: In het Evangelie van Johannes wordt Jezus voorgesteld als de Zoon van God, die vanaf het begin bij God was. Hij wordt geïdentificeerd als het Woord dat vlees is geworden en onder de mensen heeft gewoond.
  2. Geloof en eeuwig leven: Johannes benadrukt herhaaldelijk het belang van geloof in Jezus als de weg naar eeuwig leven. Hij citeert Jezus die zegt: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.”
  3. Licht en duisternis: Het Evangelie van Johannes gebruikt vaak het contrast tussen licht en duisternis als symbolen van goed en kwaad. Jezus wordt voorgesteld als het licht dat in de wereld is gekomen om de duisternis te verdrijven.
  4. Liefde en broederschap: Johannes benadrukt ook het belang van liefde en broederschap onder de volgelingen van Jezus. Hij citeert Jezus die zegt: “Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkander liefhebt; gelijk Ik u liefgehad heb, dat gij ook elkander liefhebt.”

Belangrijke verhalen en uitspraken in het Evangelie van Johannes

Het Evangelie van Johannes bevat verschillende bekende verhalen en uitspraken die een diepe spirituele betekenis hebben. Enkele van deze verhalen en uitspraken zijn:

  • De bruiloft te Kana: In dit verhaal verandert Jezus water in wijn, wat symbool staat voor zijn goddelijke kracht en het begin van zijn openbare bediening.
  • De voetwassing: Jezus wast de voeten van zijn discipelen als een teken van nederigheid en dienstbaarheid. Hij moedigt hen aan om hetzelfde te doen voor anderen.
  • De opstanding van Lazarus: Jezus wekt Lazarus op uit de dood, wat een voorafschaduwing is van zijn eigen opstanding en de belofte van eeuwig leven.
  • De “Ik ben”-uitspraken: Jezus maakt verschillende “Ik ben”-uitspraken, waarin Hij zijn goddelijke aard en rol in de wereld verklaart. Enkele voorbeelden hiervan zijn: “Ik ben het brood des levens” en “Ik ben de goede herder”.

De relevantie van het Evangelie van Johannes vandaag

Hoewel het Evangelie van Johannes meer dan 2000 jaar oud is, blijft het nog steeds relevant voor gelovigen vandaag. Het biedt een diepgaand inzicht in de goddelijkheid van Jezus en de betekenis van geloof in Hem. Het herinnert ons eraan dat Jezus de weg is naar eeuwig leven en dat liefde en broederschap essentieel zijn in ons leven.

Daarnaast kunnen we ook leren van de voorbeelden van nederigheid en dienstbaarheid die Jezus ons heeft gegeven. Het verhaal van de voetwassing herinnert ons eraan om anderen met liefde en respect te behandelen, ongeacht hun sociale status of achtergrond.

De “Ik ben”-uitspraken van Jezus nodigen ons uit om na te denken over zijn goddelijke aard en de rol die Hij in ons leven kan spelen. Ze herinneren ons eraan dat Jezus niet alleen een historische figuur is, maar ook een levende en actieve aanwezigheid in ons dagelijks leven.

Conclusie

De reflectie op het Evangelie van Johannes biedt ons een dieper begrip van de boodschap en betekenis van Jezus Christus. Het herinnert ons eraan dat geloof in Hem de weg is naar eeuwig leven en dat liefde en broederschap essentieel zijn in ons leven. Het Evangelie van Johannes blijft relevant en inspirerend, zelfs na meer dan 2000 jaar.

Plaats een reactie